Jakie urządzenia podlegają dozorowi technicznemu?

Korzystanie z niektórych urządzeń technicznych podlega regulacjom prawnym. Dotyczą one w szczególności tych urządzeń, których użytkowanie może mieć negatywny wpływ na zdrowie i życie ludzi, a także na środowisko naturalne. Właściciele tego typu urządzeń muszą się więc stosować do zapisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu, które ustala warunki techniczne dozoru technicznego, jakim powinny one odpowiadać.

żuraw budowlany

 Instytucją określającą rodzaje, zakres i terminy badań poszczególnych rodzajów urządzeń technicznych jest Urząd Dozoru Technicznego. Zgodnie z informacją, jaką można znaleźć na stronie wyżej wymienionego urzędu: "Dozorowi Technicznemu podlegają urządzenia techniczne stwarzające zagrożenie poprzez rozprężanie cieczy lub gazów znajdujących się pod ciśnieniem różnym od atmosferycznego, wyzwolenie energii potencjalnej lub kinetycznej przy przemieszczaniu ludzi, lub ładunków w ograniczonym zasięgu oraz rozprzestrzenianie się materiałów niebezpiecznych podczas ich magazynowania, lub transportu."

 

Do urządzeń tego typu należą:


1) Urządzenia bezciśnieniowe:

 • zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych,
 • zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów trujących lub żrących.

2) Urządzenia ciśnieniowe:

 • zbiornik w agregacie gaśniczym,
 • instalacja urządzeń kotłowni wodnej <110 stopni,
 • rurociągi przesyłowe,
 • instalacja urządzeń węzła cieplnego,
 • kotły parowe oraz kotły wodne o temperaturze >110 stopni,
 • rurociągi technologiczne,
 • instalacja zbiornikowa,
 • zbiornik w agregacie sprężarkowym.


3) Urządzenia transportu bliskiego (UTB):

 • suwnice, wciągniki, wciągarki, żuraw stacjonarny,
 • żuraw wieżowy, żuraw szybkomontujący,
 • żuraw samojezdny,
 • żuraw przenośny,
 • układnica magazynowa,
 • dźwignik o ruchu prostoliniowym przenośny,
 • dźwignik o ruchu prostoliniowym stacjonarny,
 • dźwignik o ruchu nieprostoliniowym,
 • wyciąg towarowy,
 • podest ruchomy przejezdny,
 • podest ruchomy wiszący, podest ruchomy masztowy,
 • podest ruchomy załadowczy,
 • urządzenie do przemieszczania osób niepełnosprawnych,
 • schody ruchome, chodniki ruchome,
 • wózek jezdniowy podnośnikowy,
 • dźwig osobowy,
 • dźwig budowlany,
 • dźwig towarowy mały, dźwig towarowy bez prawa wstępu osób do kabiny,
 • dźwignica linotorowa,
 • przenośniki kabinowe i krzesełkowe o ruchu obrotowym przeznaczone do celów rekreacyjno-rozrywkowych.


4) Urządzenia do odzyskiwania par paliwa.